USŁUGI GEODEZYJNE

USŁUGI GEODEZYJNE

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej, mapy sytuacyjno-wysokościowe, tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia w terenie

 • mapy do celów różnych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, lokali, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu
 • pomiary kontrolne budynków, przemieszczeń, osiadań, elewacji i inne
 • pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli
 • wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w Księgach Wieczystych

EWIDENCJA GRUNTÓW

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia punktów granicznych nieruchomości
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej
 • scalenia działek
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • inne – masz dla nas zlecenie, które nie znajduje się na liście – zadzwoń

OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • doradztwo w wyżej wymienionych zakresach
 • pomoc w każdym z wyżej wymienionych zakresów inwestycji