GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Klasyfikator przeprowadzi dla Państwa klasyfikację:

  • gruntów zalesionych
  • gruntów zmeliorowanych (po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych)
  • gruntów, dla których zmieniło się użytkowanie
  • gruntów, które nie były wcześniej objęte klasyfikacją

Klasyfikacja gruntów wykonywana jest dla pojedynczych działek lub dla większych obszarów. Prace klasyfikatora obejmują m.in.:

  • analizę materiałów źródłowych,
  • określenie typów gleby oraz określenie klasy bonitacyjnej (wykonanie odkrywek)

  • sporządzenie mapy klasyfikacyjnej
  • sporządzenie Operatu Klasyfikacyjnego, który jest ewidencjonowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
  • pomiar użytków gruntowych

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu, albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji, albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. We wniosku można wskazać klasyfikatora, którego Starosta upoważni do przeprowadzenia takiej klasyfikacji (pomagamy wypełniać wniosek). Procedurę klasyfikacyjną kończy wydanie decyzji klasyfikacyjnej (wydanie decyzji leży w kwestii Starosty).
Minimalny czas wykonania czynności klasyfikatora wynosi około 3 miesięcy.
Jeśli masz wątpliwości co do rodzajów i konturów użytków gruntowych lub klas bonitacyjnych gleb lub ich powierzchni, to zapraszamy do współpracy.